[pobierz formularz reklamacyjny]     [pobierz formularz zwrotu]    [pobierz formularz odstąpienia od umowy]


§1. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy akwarystyka24.pl, widniejący pod adresem internetowym akwarystyka24.pl (zwany dalej „Sklepem”), jest własnością Piotr Kus Firma Handlowo-Usługowa "PtasiSerwis.PL" 34-210 Zembrzyce 344 NIP: 552-153-82-71

2.Dane Sklepu do korespondencji: Piotr Kus "PTASISERWIS.PL" Białka 260 34-220 Maków Podhalański

3. Cennik umieszczony na stronie internetowej akwarystyka24.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy. 

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli została następnie potwierdzona przez Sklep.

5. "PtasiSerwis.PL"  nie jest producentem oferowanych towarów.

6. Klientami sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego zdolne do zawierania wiążących umów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poprzez złożenie zamówienia osoby te oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego nie spełniające tych warunków, ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem.

7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i asortymentu, wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian.           

 

§2. Składanie zamówień

 

1. Zamówienia można składać przez całą dobę od poniedziałku do niedzieli przez stronę internetową akwarystyka24.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 728331813 lub e-mailem pod adresem: biuro@akwarystyka24.pl - za wyjątkiem przerw technicznych .Wszystkie produkty prezentowane w sklepie są fabrycznie nowe. W zależności od dostawcy niektóre produkty dostępne są do samodzielnego montażu. Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej akwarystyka24.pl są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia przez Klienta, w jednej z form, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

4. Za złożone zamówienie uważa się zamówienie potwierdzone przez Sklep drogą elektroniczną .

5. O potwierdzeniu zamówienia, po uprzednim wyborze przez Klienta formy płatności, Klient zostaje poinformowany przez Sklep poprzez e-mail. Sklep informuje Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość o przyjęciu zamówienia do realizacji, o dostępności zamówionego towaru oraz terminie i sposobie realizacji zamówienia.

6. Jeżeli Klient podał nieprawdziwe, niepełne będą błędne dane, Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem celem ich uzupełnienia lub poprawienia. W przypadku gdy kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

7. Za prawidłowo złożone zamówienie uważa się takie, w którym Klient podał wśród swoich danych osobowych imię i nazwisko oraz numeru telefonu lub email, umożliwiający pracownikom Sklepu weryfikację złożonego zamówienia oraz adres dostawy.

8. W przypadku składania zamówienia wymagana jest wpłata zaliczki lub całości  wartości zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu  zaliczki lub wpłaty całości na koncie PtasiSerwis.PL. Jeśli Klient niebędący Konsumentem w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu, zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy tytułem kary umownej. Kara umowna nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania w części przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9.Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są po skompletowaniu całości, tzn. po dostarczeniu do magazynu głównego ostatniego zamawianego produktu, chyba że dostawa zostanie uzgodniona z pracownikiem Sklepu w sposób indywidualny. Towar dostępny 24 H – Produkt znajduję się w naszym magazynie. Zamówienia otrzymane do godziny 9.00 realizowane są w ten sam dzień. Zamówienia złożone po godzinie 9.00 wysyłane będą w następnym dniu. Uwaga: produkty o niestandardowych gabarytach wysyłane są w dniu następnym. Produkt na zamówienie wysyłka 7-14 dni – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia. Produkt na zamówienie wysyłka 7-21 dni – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 21 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany termin dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu i czasie realizacji zamówienia produkt na zamówienie wysyłka 6 tygodni – Produkt zamawiany na specjalne zamówienie. W razie zmiany termin dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.

10. W przypadku składania tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar, wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (materiał wykończenia, kolor wykończenia różny od oferty zawartej na stronie sklepu), wymagana jest, od Klienta wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości całego zamówienia.

11. W przypadku produktów na specjalne zamówienie lub niedostępnych w magazynie, jeżeli sprowadzenie zamówionego asortymentu wymaga dłuższego czasu, sprzedawca informuje o terminie realizacji zamówienia. Termin realizacji należy konsultować przed zakupem. Towary, których właściwości określa Klient na podstawie specjalnego zamówienia nie podlegają wymianie i zwrotom.

12. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego towar jest własnością sprzedającego do momentu zapłaty przez kupującego całości ceny.

13. Jeśli faktura ma zostać wystawiona przez Sklep, należy podać wszystkie dane niezbędne do jej prawidłowego wystawienia, w szczególności nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

14.  W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie za zamówienie , wyznaczonym przez Sklep ,   w wysokości wynikającej z umowy sprzedaży, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym  klienta , w wypadku bezskutecznego upływu tego terminu na dokonanie płatności , Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art.491 kodeksu cywilnego .

 

§3. Terminy realizacji

 

1. W przypadku produktów dostępnych w magazynie wysyłka towaru realizowana jest w ciągu 24 godzin  od daty zaksięgowania przelewu na koncie firmy PtasiSerwis.PL (na konto wskazane w §4.1), chyba że płatność następuje za pobraniem. W przypadku towaru na zamówienie czas realizacji zamówienia do uzgodnienia z konsultantem telefonicznie lub email.

2. Dzień wysyłki towaru z magazynu, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Przesyłki nie są dostarczane w  soboty, niedziele i Święta. Zamówione produkty w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji produktu, dostarczane są za pośrednictwem: firm kurierskich, lub własnym środkiem transportu.

3. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4. W naszej ofercie znajdują się produkty różnych producentów zarówno polskich jak i europejskich, dlatego  czasy wysyłki są różne.

a)  towar dostępny 24 H – Produkt znajduję się w naszym magazynie. Zamówienia otrzymane do godziny 9.00 realizowane są w ten sam dzień. Zamówienia złożone po godzinie 9.00  wysyłane będą w następnym dniu. Uwaga: produkty o niestandardowych gabarytach wysyłane s± w dniu następnym.

b) produkt na zamówienie wysyłka 7-14 dni  – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.

c) produkt na zamówienie wysyłka 7-21 dni  – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 21 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany termin dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu i czasie realizacji zamówienia  .

d)   produkt na zamówienie wysyłka 6 tygodni  – Produkt zamawiany na specjalne zamówienie. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.

 

§ 4. Formy płatności

 

1.W Sklepie płatności można dokonywać w następujący sposób: 37 1140 2004 0000 3702 7810 4368 

a)przelew na rachunek bankowy o numerze:

Piotr Kus Firma Handlowo-Usługowa "PtasiSerwis.PL"

b) płatność za pobraniem

c) płatność za pośrednictwem CASHBILL - płatność za pośrednictwem karty kredytowej lub w formie szybkiego przelewu.

d) raty . 

 

§ 5. Reklamacje i zwroty

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie sklepu - [wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy]  lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

⦁o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

⦁w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

⦁w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje reklamacja, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, kupujący ma obowiązek  sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu uszkodzenia  przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.

6. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, kurier ma obowiązek spisać protokół szkody w obecności klienta. Po złożeniem podpisu na protokole szkody należy sprawdzić czy informacje w nim zawarte są zgodne z rzeczywistym stanem przesyłki. W protokole powinny znajdować się informacje dotyczące uszkodzenia opakowania zewnętrznego oraz wewnętrznego.

7. W razie stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru prosimy : 

a. wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej sklepu akwarystyka24.pl/reklamacja.pdf i wysłać go formie pisemnej na adres siedziby firmy: Piotr Kus Białka 260 34-220 Maków Podhalański , lub mailowo na adres  - biuro@akwarystyka24.pl ;

b. dołączyć dowód zakupu,

c. dołączyć dokładny opis wad towaru oraz  zdjęcia: całości przedmiotu ,  opakowania (każde opakowanie z osobna) w którym zamówienie zostało dostarczone,

d. w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki –prosimy o przesłanie protokołu szkody .

8.Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane w siedzibie firmy Piotr Kus "Ptasiserwis.PL"

9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sklep poinformuje Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu i terminu jej  załatwienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, z uwagi na charakterystykę sprowadzanego towaru – sklep zastrzega sobie prawo wydłużonego terminu przywrócenia towaru do stanu sprzed uszkodzenia o czym klient będzie na bieżąco informowany .

10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Klient.

11. Informujemy, iż w przypadku zamówienia produktu oznaczonego tym samym kodem w odstępach czasowych, towar może różnić się co do koloru materiału lub innych jego parametrów. Nie stanowi to jednak wady produktu, dającej podstawę do złożenia reklamacji, a wynika z okoliczności, iż produkty pochodzą z innych partii. W konsekwencji, reklamacje składane na tej podstawie nie będą mogły zostać uwzględnione przez sprzedającego. W przypadku składania tego rodzaju zamówień i domawiania kolejnych sztuk produktów oznaczonych jednakowym kodem, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt ze sklepem internetowym. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta - jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Ponadto z powodu prezentowania elektronicznego kolory eksponowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia na stronie  precyzyjnie oddawały wygląd towaru. Należy jednak pamiętać ,że indywidualne ustawienia monitora może zmienić odcień koloru i w tym zakresie nie stanowi to wady produktu. 

12. Reklamacje nie obejmują kosztów transportu, chyba że Klient jest Konsumentem. Towar wysłany do siedziby firmy powinien być zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. 

13.W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem zwracany jest mu koszt przesyłki. Obsługa sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

14. Przy wymianie wadliwego towaru na inny model, ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione. 

15. Wymiana towaru możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem. Koszty wymiany towaru pokrywa Klient.

 

§6. Gwarancja

 

1. Produkty z naszej oferty posiadają gwarancję sprzedawcy na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

2. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Produkty zrobione z naturalnego drewna mogą posiadać sęki, rozwarstwienia czy szorstkie powierzchnie, normalne dla produktów wykonywanych z litego drewna. Występowanie takich skaz jest czymś naturalnym dla materiału z którego produkty są wykonywane. Drewno jako materiał naturalny jest „żywy” będzie „pracować” jeżeli będzie wystawiane na różne warunki atmosferyczne czy zmiany temperatur.

 

Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.

 

4. Gwarancja nie obejmuje:

⦁uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego użytkowania mebli, niezgodnego z ich przeznaczeniem,

⦁różnic ilościowych bądź jakościowych oraz wad widocznych (np. uszkodzenie podczas transportu), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli i nie zostały zgłoszone w ciągu 3 dni od daty dostawy,

⦁wad i uszkodzeń o których Klient został poinformowany i w wyniku których obniżono cenę wyrobu, -towarów objętych promocją, wyprzedażą, które nie podlegają zwrotowi oraz gwarancji ze względu na charakter akcji promocyjnej lub wyprzedażowej,

⦁uszkodzeń mechanicznych frontów i blatów typu rysy, obicia elementów, wgniecenia,

⦁elementów, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci, podświetlenia, gdyż jest to element eksploatacyjny,

⦁zmian zachodzących naturalnie podczas przeciętnej (normalnej) eksploatacji wyrobu.(np. zmiany barwy drewna, pęknięć lub połyskowości lakieru), rysunku słoi i odcieni, (nie przechodzącego rysunku usłojenia pomiędzy formatkami oraz poszczególnymi frontami),

⦁różnic w odcieniu elementów drewnianych lub fornirowanych jeśli zróżnicowanie odcieni wynika z naturalnej kolorystyki użytego drewna

⦁walory estetyczne materiału drewnianego powodują, iż każdy front jest niepowtarzalny i oryginalny o takich cechach jak; cętki, usłojenie czy niewielkie zdrowe sęki,

⦁stopniowej zmiany koloru forniru, drewna, laminatu jako naturalny efekt mający miejsce w przypadku działania promieni słonecznych,

⦁usług serwisowych polegających na prostych czynnościach regulacyjnych, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie (np. regulacja zawiasów, prowadnic, dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.), 

⦁usterek nieistotnych dla użytkowania i całkowicie niewidocznych po ich zamontowaniu, 

⦁wszelkich oczekiwań Klienta dotyczących jakości lub zakresu umowy odbiegających od przyjętego przez Producenta standardu zaprezentowanego w ekspozycjach,

⦁szkód powstałych w wyniku samodzielnego montażu lub demontażu mebli lub ingerencji użytkownika (np. modernizacja we własnym zakresie).

5. Jeżeli Klient uniemożliwi dokonanie oględzin lub napraw, Sprzedawca uważa, że odstąpił on od wszelkich roszczeń.

6. Gwarancja nie wyłącza , nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej .

 

§7. Dane osobowe Klientów

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  firma Piotr Kus Firma Handlowo-Usługowa "PtasiSerwis.PL - zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. (dalej „RODO”).

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

⦁realizacji Twojego Zamówienia;

⦁rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie;

⦁naszych działań promocyjnych i handlowych. W tym sklep zbiera i przetwarza adresy e-mail użytkowników, aby wysyłać treści marketingowe związane z działalnością – informacje o charakterze handlowym, oferty, promocje, nowości. 

⦁korzystania z formularzy –zwrotów i reklamacji i kontaktowego aby spółka mogła skorzystać z tej formy kontaktu, użytkownik musi podać swój adres e-mail, aby klient  miał kontakt ze sklepem , aby sklep sprawnie mógł odpowiedzieć na pytania .

⦁utworzenia Konta w Sklepie;

3. Sklep zbiera dane osobowe tylko wtedy kiedy jest to niezbędne, przechowywane są one tylko przez okres niezbędny do realizacji celu. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres danych z formularza. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu dostawy zamówienia, danych do wystawienia Faktury VAT. 

4. Podanie nam swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży. Dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach .

5. W przypadku naszych klientów dane przechowujemy na czas konieczny do efektywnej realizacji zamówień. Twoje dane związane z zawarciem i realizacją umowy przechowujemy przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ustalony w Kodeksie Cywilnym (licząc od chwili, gdy umowa przestaje obowiązywać).

6. Na mocy art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych powierzamy przetwarzanie danych osobowych naszych klientów innym firmom w celu wykonania przez te firmy czynności związanych z realizacją zamówień (np. transport) , administracją. Ilość przekazywanych danych jest ograniczona do minimum wymaganego do poprawnego wykonania usługi.

7. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw w których RODO nie obowiązuje.

8. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

⦁prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

⦁prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

⦁prawo do przenoszenia danych jeśli jest to technicznie możliwe;

⦁prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

⦁prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nasz Sklep Twoich danych, prosimy abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności aby rozwiązać problem . Masz prawo również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem jego strony internetowej lub pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2-00-193 Warszawa. 

⦁Szczegółowe zasady ochrony danych zawarte są w zakładce – Polityka prywatności .

 

§8. Zgodność towaru z ofertą

 

Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów. Podane wymiary mogą różnić się w granicy tolerancji jaka podaje producent (ok.3cm).

Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć lub światła.

Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry , drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze , przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić. Brzegi produktów wykonanych ręcznie  z drewna , mogą być naturalnie nierówne .

 

§9. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn, w szczególności:

1) w przypadku zmiany przepisów prawnych,

2) w przypadku wydania przez sąd powszechny orzeczenia,

3) w przypadku wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu,

4) w przypadku zmiany, rozszerzenia lub ulepszenia funkcjonalności, użyteczności, sprawności Sklepu.

2. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia podanego przez Sklep, nie wcześniej jednak niż 7 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej wraz tekstem Regulaminu.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie. Do praw i obowiązków powstałych na podstawie dotychczasowego regulaminu, stosuje się dotychczasowy Regulamin.

4. W razie sporów na gruncie zawartej umowy sprzedaży , strony umowy będą dążyły do rozwiązania polubownego sporu. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z regulaminem sklepu jest prawo polskie. 

5. Sprzedawca informuje Klienta który jest konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń . Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozpatrywania sporów są w szczególności rzecznicy praw konsumentów , lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów .

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r

Śledź nas na Facebooku